Natuurbeheerplan Het Vinne Zoutleeuw – Provincie Vlaams-Brabant

Deel dit project

Tijdens de begeleiding van het natuurinrichtingsproject fase 2 (2019-2022) in Het Vinne werd duidelijk dat ook na afloop van het project nog bijkomende werkzaamheden nodig zijn om een goede kwaliteit na te kunnen streven voor Vlaanderens grootste natuurlijke binnenmeer.

Om in de toekomst het overzicht te kunnen houden welke maatregelen waar en op welk tijdstip uitgevoerd moeten worden, werd gekozen om dit volgens de format van een natuurbeheerplan uit te werken. Dit heeft als voordeel dat naast het verkrijgen van subsidies ook de monitoring van tot doel gestelde moerasvogels als Roerdomp en Woudaap in het plan verankerd kunnen worden.

Hoe aangepakt ?

Ondanks dat we over een belangrijke voorkennis van het gebied beschiktken, zijn we voor de uitvoering van dit beheerplan took hier gestart met terreininventarisaties. Dit had als voordeel dat we meteen ook inzichten kregen op het effect van de uitgevoerde maatregelen van het natuurinrichtingsproject. Op basis hiervan konden eventuele bijkomende inrichtingsmaatregelen beter afgetoetst worden.

Gezien het belang van het gebied voor fauna en flora, is op verschillende momenten in het beheerplanproces tevens een terugkoppeling aan de plaatselijke beheercommissie voorzien. Dit heeft als voordeel dat we zo ook inzicht kregen op lokaal belangrijke soorten en potenties op microschaal. Bovendien heeft dit overleg als bijkomend voordeel dat het rapport straks voldoende op maat van de beheerder zal zijn.

 

Onze sterktes?

  • Vanuit de begeleiding van het natuurinrichtingsproject fase 2 beschikten we reeds over een belangrijke voorkennis van het gebied.
  • Brede ervaring in beheerplannen: bossen, heiden, graslanden en valleisystemen.
  • Kennis van vegetaties én de ecologie van soorten in bossen, heiden, graslanden, moerassen en open water is noodzakelijk om tot een kwalitatief beheerplan te kunnen komen.