Over ons

Wij zijn gespecialiseerd in ecologische effectenrapportage, strategische advisering in open ruimtevraagstukken, procesbegeleiding, beheerplanning, ecologische inventarisatie en monitoring.

Wat ons kenmerkt: out-of-the-box denken, onafhankelijkheid, crossdisciplinaire kijk, participatieve aanpak.

Onze missie & visie

Een voortrekkersrol spelen in het samen duurzame en ecologisch verantwoorde oplossingen zoeken voor ruimtelijke vraagstukken.  Wij zetten ons in voor een duurzame toekomst.  En dit doen we door te excelleren in een combi cross-disciplinaire inhoudelijke expertise en procesbegeleiding waarbij gestreefd wordt naar het engagement en gedragenheid van alle relevante stakeholders.

Wie zijn we?

Naast het voortdurend streven naar een hoge inhoudelijke kwaliteit zetten wij als Mieco-effect  ook sterk in op het goed begeleiden van projecten en organiseren we waar nodig participatieve trajecten met alle betrokken stakeholders. Hiermee maken we echt het verschil binnen onze niche!

Onze slagzin “Inhoudelijk sterk en maatschappelijk gedragen” valt dan ook niet uit de lucht. Onze klantendoelgroep is erg gevarieerd van particulieren tot overheidsinstanties .

 De keuze voor een gediversifieerd productenpakket en voor een ruim scala aan opdrachtgevers hebben we heel bewust gemaakt. Het werken aan verschillende typen opdrachten en het werken voor verschillende klanten maakt dat we probleemstellingen vanuit verschillende zijden kunnen benaderen en in een breed perspectief kunnen plaatsen.

  • Polyvalent team

    Ons team is een mix van veelzijdige ecologen, bioingenieur, procesbegeleiders en een jurist -  ieder met hun specifieke expertise  - waardoor we cross-disciplinair kunnen werken. Bovendien beschikken we over een stevig netwerk van externe collega-experten waarmee we samenwerken.

  • Meestappen in de dynamiek

    Wij volgen de actualiteit op de voet, scholen ons voortdurend bij, om zo adequaat mogelijk samen met onze klanten de vragen en uitdagingen op te pakken. We hebben daarbij oog voor de specifieke context, de lange termijn en de impact van een cross-disciplinaire insteek.

  • Oplossing op maat

    Een standaardaanpak werkt meestal niet. Wij gaan voor een oplossing op maat van de klant en van de te realiseren doelstelling.  En bekijken een probleemstelling met een systemische blik, waarbij we streven naar een realistische WIN-WIN-oplossing voor alle betrokken stakeholders. Hierbij verliezen we uiteraard natuur en ecologie niet uit het oog.

Ons team

Cross-disciplinair werken vraagt ​​om een ​​rijk geschakeerd palet aan competenties en ervaringen. Onze samenwerkingswaarden : transparantie, directe communicatie, gelijkwaardigheid, initiatief nemen en verantwoordelijkheid opnemen, kennis delen, leren van elkaar en last but not least kwaliteit leveren.

Mischa Indeherberg

Bestuurder - Verantwoordelijk algemeen projecten

Specialities:  ecologie, natuurinclusieve landbouw, procesbegeleiding

Manuela Vandenboer

Bestuurder - HR-verantwoordelijke, office, operationeel en financieel Manager

Specialisaties : bedrijfsbeheer en procesbegeleiding

Annemie Pals

Verantwoordelijke MER - Dr. in de Biologie

Specialisaties: MER, watergerelateerde projecten

Pieterjan Vervecken

Verantwoordelijke beheerplannen - bioloog

Specialisaties: natuurbeheer

Ann Lauwers

Administratieve duizendpoot

Specialisaties: beheer van Gripp en mailings

Geert Van den Heuvel

Natuurexpert

Specialisaties: inventarisaties en data-analyse

Karim Bitar

Natuurexpert

Specialisaties: beheerplannen en procesbegeleiding

Jozefien Goovaerts

Ecologe

Specialisaties: beheerplannen en MER

Zander Vermeir

Projectverantwoordelijke

Specialisaties: MER