MER windturbines Kluizendok

Deel dit project

In dit MER wordt de impact van een windturbineproject in de Gentse Haven onderzocht. 

 

Vraag van de klant

Op het vlak van biodiversiteit gaat bij windtubineprojecten de aandacht vooral naar vogels en vleermuizen gezien vooral deze soortgroepen hinder ondervinden door verstoring of in aanvaring kunnen komen met de wieken. De Gentse haven gaf ons de opdracht d eimpact hiervan te onderzoeken.

 

Aanpak

De impact op soorten, en dan vooral meeuwen, moet dan ook niet enkel onderzocht  worden voor de geplande turbines maar ook voor de geplande turbines in combinatie met de reeds bestaande. Hiervoor waren uitgebreide berekeningen nodig van de verstoorde oppervlakte en het verwachte aantal slachtoffers.

Daarnaast is de Gentse haven in volle ontwikkeling met gebieden die vroeger een groot belang hadden voor vogels, maar in de toekomst zullen ingevuld worden door industrie. De gebieden die worden aangelegd om dit te compenseren, zijn nog in volle ontwikkeling. Er was dan ook meermaals afstemming nodig over de wijze waarop hiermee moest worden omgegaan.

 

Tips ?

Cruciaal voor dit project was een overleg met de betrokken adviesinstanties bij aanvang van de studie. Hierdoor kon afgetoetst worden wat de visie was van afdeling Natuur en Bos over de moeilijkere kwesties en kon de gebruikte methodiek vooraf besproken worden. Dit zorgde ervoor dat na alle berekeningen er slechts beperkte wijzigingen nodig waren en het project vlot kon worden afgerond.