MER programmatische aanpak stikstof

Deel dit project

Het departement Omgeving werkte de programmatische aanpak stikstof (PAS) uit. Het PAS-programma heeft als doel de instandhoudingsdoelen voor Europese habitattypes te halen door de impact van stikstofdeposities te verminderen

Vraag van de klant

Om de impact van stikstofdeposities te verminderen bestaat het plan uit drie onderdelen:

  • generieke emissiereducerende maatregelen,
  • kaders voor vergunningverlening 
  • en saneringsmaatregelen voor het herstel en beheer van de habitats.

Daarnaast is ook monitoring en borging opgenomen als deel van het plan.

Voor het plan kon goedgekeurd worden door de Vlaamse regering, moest nagegaan worden wat de milieu-impact van het plan was en of het wel voldeed aan de Europese habitatrichtlijn. 

 

Aanpak

Gezien de schaal van het programma en de juridische gevoeligheden was dit een enorm complex project dat vele jaren gelopen heeft waarin de impact van verschillende mogelijke versies van de maatregelen onderzocht werden. 

Wij kregen, in onderaanneming van Kenter, de opdracht om de disciplines Biodiversiteit en Landschap uit te werken. Ook de passende beoordeling, die in deze opdracht van groot belang was, werd door ons opgesteld.

Kenter coördineerde het volledige MER, waar ook nog andere deskundigen aan mee werkten.

Doorheen het proces kwam er input van juristen, de adviesinstanties bij de overheid en het brede publiek. Al deze opmerkingen werden mee verwerkt in de tekst.

Uiteindelijk resulteerde dit in een goedgekeurd MER en een goedgekeurde passende beoordeling.

 

Tips ?

Wij slaagden erin dit project of programma tot een goed einde te brengen dankzij een combinatie van

  • uitgebreide ervaring met zowel impactstudies als de Natura2000 wetgeving,
  • expertise op ecologisch vlak
  • én het vermogen om ook meer abstracte problemen voldoende concreet te vatten.

De complementaire kennis en ervaring bleek een echte troef.