De VEN toets - Qué?

2024/05/27
Deel dit op

Het Vlaams Ecologisch Netwerk of VEN vormt de ruggengraat van de natuurlijke structuur in Vlaanderen. Via www.geopunt.be kan u eenvoudig nagaan of en waar er VEN-gebieden zijn afgebakend in uw gemeente. 

In VEN-gebieden geldt dat vergunningsplichtige activiteiten geen onvermijdbare en onherstelbare schade aan de natuur mogen veroorzaken. Als dit toch zou gebeuren, dan kan de activiteit in principe niet vergund worden. Enkel onder bepaalde voorwaarden kunnen uitzonderingen worden toegestaan maar dit zal voor de meeste activiteiten niet van toepassing zijn.

Over de manier hoe in vergunningsprocedures omgegaan moest worden met deze VEN-toets rezen tot voor kort heel wat vragen. Het ‘VEN-besluit’ dient antwoord te geven op die vragen en werd op 10 januari 2024 door de Vlaamse Regering goedgekeurd. 

Het VEN-besluit moet antwoord geven op vragen zoals: Wat dient begrepen te worden als ‘schade’? En wat is ‘herstelbare schade’? Met welke natuurwaarden dien je rekening te houden bij het doorvoeren van de VEN-toets? Welke milderende maatregelen mag je toepassen om de schade te beperken?

Het besluit verduidelijkt de term “schade” en benadrukt dat in de VEN-toets onderzoek nodig is naar zowel rechtstreekse effecten als onrechtstreekse effecten. Belangrijk is dat de er geen schadedrempel geldt bij toepassing van de VEN-toets; m.a.w. activiteiten mogen ook/zelfs geen gering effect op natuur veroorzaken.

Het VEN-besluit verduidelijkt ook wat we mogen begrijpen onder ‘herstelbare schade’, zijnde het herstel dat je: (a) op korte termijn mag verwachten, (b) op de locatie waar de schade heeft plaatsgevonden en (c) die kwantitatief én kwalitatief overeenkomt met de natuurwaarde die schade zal ondervinden.

Via het nemen van mitigerende maatregelen kan schade als gevolg van activiteiten wel worden vermeden. Naast de klassieke maatregelen om verstoring (genre licht, geluidsverstoring) op te vangen stelt het besluit dat ook rekening gehouden mag worden met maatregelen in bestaande beheerplannen, projecten, programma’s die de situatie op vlak van natuur kunnen verbéteren.

Het besluit maakt ook duidelijk voor welke natuurwaarden we eventuele effecten van een activiteit dienen te onderzoeken. Zo stelt het besluit dat de toets dient te gebeuren ten aanzien van bestaande natuurwaarden en dat onderzoek nodig is naar de effecten op habitats én op de soorten opgenomen in categorie I, II en II van het Soortenbesluit.

Wil je meer weten over het VEN-besluit en haar implicaties? Vraag je je af of een bepaalde beoogde activiteit in jouw gemeente effecten kan veroorzaken op een VEN-gebied?

Neem contact met ons op en we helpen je voort.